Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een digitaal dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik voor de behandeling noodzakelijk acht en die ik, na toestemming vooraf, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntengegevens
  • Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met toestemming vooraf.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Wanneer aan de orde komt dat het in jouw belang is dat ik contact heb met derden (bijvoorbeeld de huisarts of een gespecialiseerde therapeut), zal ik dit eerst met je bespreken en je schriftelijk om toestemming vragen om informatie te delen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Zoals wettelijk is vastgesteld heb je echter de mogelijkheid een schriftelijk verzoek in te dienen tot vernietiging van je dossier.

Koning te Rijk werkt op een professionele wijze, waarin respect voor de cliënt voorop staat. Ik werk volgens de kwaliteitseisen welke de beroepsvereniging Collectief Alternatief Therapeuten aan mij stelt. Wanneer de therapie niet voldoet aan jouw verwachtingen, gaan we hierover met elkaar in gesprek. Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl.